ดูทั้งหมด

วัดร้าง

วัดเชษฐา (เสฏฐา)

พุทธศตวรรษที่ 21

  Thumb

ภาพประกอบ:
ประเภทศิลปกรรม:
รูปแบบศิลปกรรม:
ที่ตั้ง: บริเวณโรงเรียนพุทธิโสภน ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด:
คำสำคัญ: วัดเชษฐาม,วัดเสฏฐา,เจดีย์,ทรงระฆัง,เจดีย์ทรงระฆัง

สถานภาพ
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน และกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2524 ขึ้นทะเบียนวัดร้างสำนักงานพระพุทธศาสนา เลขที่ ฝ.ทส. 6/77, เลขที่โฉนด 3532


ประวัติจากเอกสาร
"...วัดเสฏฐา ตั้งอยู่ในแขวงด้าวกาง [กลาง] เวียงเชียงใหม่ เจ้าอธิการชื่อสีวิไช [ศรีวิชัย] นิกายเชียงใหม่ ยังไม่ได้เป็นอุปัชฌาย รองอธิการชื่อทุแพง จำนวนพระลูกวัดในพรรษานี้ 2 องค์ พรรษาก่อนยังไม่มีเณร 4 ตน ขึ้นแก่วัดพันเท่า (พันเตา)..."
ป้ายประวัติวัดเชษฐา กล่าวว่า วัดเชษฐาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2092-2049 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์เชียงใหม่ที่มาจากล้านช้าง สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่พระองค์มาปกครองเมืองเชียงใหม่


สภาพปัจจุบัน
ปรากฏหลักฐานเจดีย์ทรงระฆังภายในโรงเรียนพุทธิโสภน บริเวณมุมถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนราชมรรคา องค์เจดีย์ได้รับการบูรณะแล้ว จากภาพโฉนดที่ดินวัดเชษฐายังคงปรากฏอาคารศาสนสถาน ระบุว่าเป็นอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ ปัจจุบันได้รื้อถอนลงแล้ว


ศิลปกรรม
เจดีย์ทรงระฆัง ประกอบด้วยฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยม และฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมในผังยกเก็จซ้อนลดหลั่นกัน รองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ซ้อนกัน 2 ฐานในผังยกเก็จ เหนือขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม ต่อด้วยส่วนรองรับองค์ระฆังแบบบัวถลา ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน 4 ชั้นรองรับองค์ระฆังกลม เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์ลักษณะเป็นฐานบัว ประดับลูกแก้วอกไก่ในผังยกเก็จ ต่อด้วยปล้องไฉน และปลียอดซึ่งยังคงปรากฏแผ่นจังโกหุ้มอยู่ จากรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง ที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเจดีย์ทรงระฆังในล้านนา ที่น่าจะเริ่มปรากฏในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21


อ้างอิง
กรมศิลปากร, การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือ ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยศิลปากรที่ 4 ตามโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกองโบราณคดี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),52.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพรไพศาล, รายงานการสำรวจศึกษาวัดร้างเมืองเชียงใหม่ (เสนอนำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2553), 60.
สมหมาย เปรมจิตต์ (ปริวรรต), รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณในเชียงใหม่ (เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518), 5.
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่: วรรณรักษ์, 2541), 53-65.

 

ทดสอบ ตัวยก2